Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

partnerský program (affiliate) ZalozFirmu.cz

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné podmínky“) stanoví práva a povinnosti mezi ZalozFirmu.cz obecně prospěšná společnost, IČ: 28724747, Pražská 132/4, 460 01 Liberec („Poskytovatel“) a účastníkem („Partner“) využívajícím partnerský program („Partnerský program“) provozovaný prostřednictvím internetových portálů www.ZalozFirmu.cz, www.BankrotOnline.cz a jejich jazykových mutací („Portál“).

1.2 Za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami je Partner oprávněn provádět úkony směřující k propagaci Portálu s využitím reklamních prvků poskytnutých Poskytovatelem, které umožňují identifikaci uživatelů Portálu („Uživatel“) přesměrovaných na Portál po aktivaci (kliknutí) takového reklamního prvku. Poskytovatel vyplatí Partnerovi smluvní odměnu za každého nového Uživatele přesměrovaného na Portál prostřednictvím reklamních prvků provozovaných Partnerem.

2 Registrace

2.1 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem vzniká dnem registrace Partnera do Partnerského programu prostřednictvím příslušného elektronického registračního formuláře dostupného v aplikačním rozhraní Partnerského programu na Portálu.

2.2 Partnerem může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které jsou způsobilé k právním úkonům.

2.3 Registrace do Partnerského programu je bezplatná. Registrace zakládá oprávnění, nikoliv však povinnost Partnera využívat Partnerský program. Nečinnost Partnera při využívání Partnerského programu nezakládá jakékoliv porušení smluvního vztahu s Poskytovatelem.

2.4 Partner zajistí, aby jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři byly aktuální po celou dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem a provede aktualizaci těchto údajů bez zbytečného odkladu po vzniku změny. Poskytovatel neručí za případné škody vzniklé Partnerovi v případě porušení povinnosti Partnera podle tohoto odstavce, zejména ve vztahu k řádné výplatě Odměny na účet Partnera.

2.5 Poskytovatel může registraci Partnera do Partnerského programu i bez udání důvodů zamítnout.

3 Podmínky provozování

3.1 Nestanoví-li tyto Všeobecné podmínky jinak, je Partner oprávněn na základě registrace do Partnerského programu umísťovat reklamní prvky Poskytovatele v rámci sítě internet nebo v prostředcích elektronických komunikací tak, aby na základě aktivace (kliknutí) takového reklamního prvku ze strany třetí osoby došlo k přesměrování této osoby na Portál.

3.2 Pro účely identifikace Uživatelů musí reklamní prvek obsahovat unikátní identifikační kód, který si Partner vygeneruje prostřednictvím Portálu. Veškeré evidence Uživatelů jsou ve vztahu k Partnerskému programu prováděny výhradně s použitím přiděleného identifikačního kódu.

3.3 Novým Uživatelem se rozumí uživatel přesměrovaný na Portál prostřednictvím reklamního prvku provozovaného Partnerem, který ke dni prvního vstupu na Portál nebyl v systému Portálu evidovaný jako jeho registrovaný uživatel.

3.4 Aktivace reklamního prvku ze strany třetí osoby musí být výsledkem svobodného a vědomého rozhodnutí této osoby. Partner nesmí provést nastavení reklamního prvku tak, aby k jeho aktivaci došlo jednáním v omylu třetí osoby nebo jako výsledek neovlivnitelného procesu, např. ve formě autohits systémů, pop-up nebo pop-under oken nebo iframe prvků.

3.5 Partner nesmí provozovat reklamní prvky v případech, kdy by to bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obecnými zvyklostmi užívání sítě internet nebo kdy by takovým provozováním mohlo dojít k poškození dobrého jména nebo pověsti Poskytovatele, Portálu nebo partnerů Portálu. Neoprávněným provozováním reklamních prvků se rozumí zejména (a) provoz v rozporu se zákonem č. 127/2005 Sb., (b) umístění na internetových stránkách s obsahem odporujícím zákonným předpisů nebo dobrým mravům; (c) umístění na internetových stránkách s pornografickým obsahem; (d) provozování způsobem vykazujícím znaky nekalosoutěžního jednání; (e) přesměrování osoby, která prvek aktivuje, na jinou internetovou stránku než na Portál; nebo (e) uvádění nepravdivých tvrzení ohledně podmínek poskytování služeb Portálu.

3.6 Partner není oprávněn poskytnuté reklamní prvky jakkoliv upravovat bez předchozí souhlasu Poskytovatele. Reklamní prvky Poskytovatele mohou být využity pouze pro účely propagace Portálu. Přesměrování osob, které prvek aktivují, může být vedeno výlučně na Portál.

4 Odměna

4.1 Poskytovatel vyplatí Partnerovi odměnu za každého nového Uživatele Portálu přesměrovaného na Portál prostřednictvím reklamního prvku provozovaného Partnerem („Odměna“).

4.2 Nárok na Odměnu vzniká provedením služby Poskytovatelem pro Uživatele a úhrady stanoveného poplatku za provedení této služby Poskytovateli.

4.3 Odměna přísluší i za každou další registraci založenou Uživatelem prostřednictvím Portálu ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy byl Uživatel přesměrován na Portál prostřednictvím reklamního prvku provozovaného Partnerem.

4.4 Výše Odměny je odvislá od typu právního portálu, pro který je použita. Odměna přísluší ve výši zveřejněné na hlavní stránce Partnerského programu Portálu ke dni vzniku nároku na tuto Odměnu, ledaže je mezi Poskytovatelem a Partnerem sjednáno odlišně.

4.5 Odměna zahrnuje DPH ve výši podle příslušného obecně závazného předpisu, pokud má být účtována.

4.6 Odměna se vyplácí souhrnně nejpozději do 30. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na Odměnu vznikl.

4.7 Odměna se vyplácí bankovním převodem na účet Partnera vedený u banky se sídlem v České republice zadaný v registračním formuláři Partnera. Odměna se vyplácí v měně Kč.

4.8 Výplata se provádí na základě smluvního vztahu založeného mezi Poskytovatelem a Partnerem podle těchto Všeobecných podmínek. V případě, že Partner je podnikatelem ve smyslu obecně závazného právního předpisu, vystaví bez zbytečného odkladu po doručení platby daňový doklad k přijaté platbě a doručí tento doklad Poskytovateli.

4.9 Poskytovatel zabezpečí, aby i v případě, že Uživatel Portálu nezahájí bezprostředně úkony směřující k registraci služby prostřednictvím Portálu, byla v systému Portálu uložena identifikace Partnera jakožto zprostředkovatele takového Uživatele, a to po dobu 90 dnů ode dne první návštěvy Uživatele na Portálu (cookies). V případě, že během této lhůty nedojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby založení firmy prostřednictvím Portálu, nárok Partnera na Odměnu ohledně takového Uživatele zaniká.

4.10 Nárok na Odměnu zaniká, pokud z důvodů na straně Partnera nedojde k jejímu vyplacení nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku nároku. Nárok na Odměnu dále zaniká, pokud Uživatel zruší registraci firmy na Portálu předtím, než došlo k vyplacení Odměny za tuto firmu Partnerovi.

4.11 Nárok na provizi nevzniká, pokud ke zprostředkování dojde způsobem, který technicky neumožňuje identifikaci Partnera jakožto zprostředkovatele tohoto uživatele, např. v případě použití reklamních prvků neobsahujících identifikační kód Partnera nebo pokud uživatel nemá ve svém počítači povolené cookies.

4.12 Evidence aktivací reklamních prvků provozovaných Partnerem a výše Odměn Partnera jsou možné výlučně prostřednictvím evidenčního systému dostupného v rámci aplikačního rozhraní Partnerského programu. Poskytovatel umožní Partnerovi plný neomezený přístup do tohoto evidenčního systému po celou dobu trvání smluvního vztahu.

4.13 S výjimkou Odměny nemá Partner nárok na náhradu jakýchkoliv výdajů, které vynaložil v souvislosti s provedením jakéhokoliv úkonu v rámci Partnerského programu, pokud není s Poskytovatelem dohodnuto písemně jinak.

5 Ukončení

5.1 Smluvní vztah mezi Poskytovatel a Partnerem ohledně Partnerského programu se uzavírá na dobu neurčitou. Obě strany jsou oprávněny tento vztah vypovědět výpovědí doručenou druhé straně. Výpovědní doba je 1 měsíc a počíná plynout dnem doručení oznámení o výpovědi druhé straně.

5.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu s Partnerem v případě porušování těchto Všeobecných podmínek nebo jiných smluvních ujednání s Poskytovatelem.

5.3 Poskytovatel je oprávněn i bez ukončení smluvního vztahu s Partnerem zablokovat přístup Partnera do aplikačního rozhraní Portálu nebo vyloučit nebo omezit poskytnutí kterékoliv části služby Partnerského programu ve prospěch Partnera, a to zejména v případech porušování těchto Všeobecných podmínek nebo jiných smluvních ujednání s Poskytovatelem.

5.4 V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu s Partnerem z důvodu porušení těchto Všeobecných podmínek Partnerem, zaniká nárok Partnera na vyplacení doposud nevyplacených Odměn.

5.5 Partner odstraní reklamní prvky provozované v rámci Partnerského programu bez zbytečného odkladu po ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem.

6 Různé

6.1 Poskytovatel je oprávněn shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Partnerů výlučně pro účely plnění podle Všeobecných podmínek. Poskytovatel není oprávněn poskytnout osobní údaje Partnera bez jeho předchozího souhlasu třetím osobám.

6.2 Poskytovatel je oprávněn zasílat obchodní sdělení Partnerům prostředky elektronické komunikace.

6.3 Realizace Partnerského programu je prováděna výhradně prostředky elektronických komunikací, pokud není stanoveno jinak. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené přímo nebo nepřímo v důsledku použití zejména technického vybavení, hardwaru, softwaru, telefonních linek, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat.

6.4 V případě, že je předpokládáno doručení oznámení druhé straně, považuje se taková skutečnost za splněnou odesláním elektronické zprávy na adresu Partnera evidovanou v registračním formuláři ke dni odeslání zprávy a ve vztahu k Poskytovateli odesláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu info@zalozfirmu.cz.

6.5 Ustanovení těchto Všeobecných podmínek se přiměřeně použijí i na jiné promoakce realizované ve smluvním vztahu mezi Poskytovatelem a Partnerem.

6.6 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a případnou jinou smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Partnerem ohledně stejného předmětu plnění mají ustanovení smlouvy přednost.

6.7 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky. Platnost nových Všeobecných podmínek nastává dnem jejich zveřejnění na Portálu. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Partnerem vzniklé přede dnem změny Všeobecných podmínek se dokončí za použití dosavadních podmínek.

6.8 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 29. 4. 2019.